Vedtægter for Rødovre AC (Atletik Club)

Senest redigeret:
29-06-2020


§1 Foreningens navn er Rødovre AC (Rødovre Atletik Club) med hjemsted i Rødovre, adresse formanden.

§2 Klubben vil være den foretrukne lokale løbeklub, som skaber rammer, hvorunder den enkelte har gode løbeoplevelser og trives i fællesskabet, uanset niveau og ambition.

§3 Klubbens dragt er sorte benklæder og rød trøje med 2 stk. ca. 3 cm. brede sorte, lodrette striber i venstre side, ”RAC”-emblem i højre side samt eventuelt sponsorlogo i overensstemmelse med Dansk Atletik Forbunds regler.

Dragten skal bæres af alle, der aktivt repræsenterer klubben ved stævner.

§4 Som medlem optages enhver person, der vil rette sig efter klubbens vedtægter, støtte foreningen, arbejde for dens formål og intet økonomisk mellemværende har med andre idrætsforeninger.

§5 Klubben skal være tilsluttet FIR, DAF samt DGI.

§6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 (7) medlemmer.

Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og 3 (5) bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgtiden er 2 år og 1 år for suppleanter.

Formanden og 1 (2) bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, kasserer og 2 (3) bestyrelsesmedlem afgår i lige år.

§7 Formand og kasserer tegner klubben i forhold til myndigheder og pengeinstitutter.

Formand, kasserer eller den samlede bestyrelse kan, om fornødent, give et eller flere medlemmer af bestyrelsen fuldmagt til at skrive under på klubbens vegne.

§8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen, og indvarslingen skal udsendes til samtlige medlemmer via email og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal uanset de fremmødte medlemmers antal.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Krav herom skal skriftligt tilstilles formanden med samtlige opfordreres underskrifter, og disse skal være til stede med 50 %.

Det påhviler da formanden at foretage indkaldelsen i løbet af én måned

§9 Dagsorden ved generalforsamlingen er således:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Beretning af underudvalgene
 • Godkendelse af revideret regnskab
 • Godkendelse af budgetforslag
 • Indkomne forslag
 • Valg af underudvalg og bestyrelse
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

§10 Dirigenten leder generalforsamlingen.

§11 Valg af bestyrelse skal foregå skriftligt, når blot ét tilstedeværende medlem kræver det.

§12 Stemmeret ved generalforsamlingen har ethvert medlem, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år, og som ikke er i kontingentrestance, dog skal formanden være fyldt 20 år.

Lønnede ledere er ikke valgbare.

§13 Kontingent til klubben fastsættes ved den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Kassereren lader kontingentet opkræve og fører regnskab.

Kassereren foretager alle ind- og udbetalinger og sørger for, at pengemidler bliver indsat på en konto i klubbens navn i et pengeinstitut.

§14 Kontingentrestance i mere end 3 kvartaler medfører eksklusion og indberetning til DAF med deraf følgende udelukkelse.

Bestyrelsen har ret til, hvor forholdene taler derfor, midlertidigt at lade et medlems kontingent nedsætte eller bortfalde.

§15 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

§16 En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem. Kun en enig bestyrelse kan genoptage et ekskluderet medlem.

§17 Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Afsluttet regnskab med bilag fremlægges revisorerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

§18 Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer, der til enhver tid kan foretage revision.

§19 Bestyrelsen foranlediger, at der bliver ført referat og medlemsfortegnelse.

§20 Formanden indkalder bestyrelsen med 7 dages varsel og leder de daglige forretninger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 3 af de fremmødte medlemmers antal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§21 Følgende udvalg er permanente:

 • Træningsudvalg
 • Stævneudvalg
 • Festudvalg

Udvalgene består af mindst 3 medlemmer, heraf mindst 1 bestyrelsesmedlem, der vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Derudover vælges en statistiker for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Såfremt det ikke er muligt at besætte et enkelt eller flere af de førnævnte udvalg i tilstrækkelig grad ved den ordinære generalforsamling, overtages arbejdet af bestyrelsen, der kan vælge at uddelegere arbejdet.

§22 Foreningen kan kun opløses, når dens medlemstal er mindre end 20, og opløsningen vedtages på en generalforsamling med ¾ af samtlige medlemmers stemmer.

Opnås dette ikke, må der afholdes ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer.

Foreningens ejendele tilfalder ved opløsning FIR, såfremt eventuelle kautionister og andre fordringshavere er fyldestgjorte.

Såfremt man ikke kan finde 5 bestyrelsesmedlemmer, kan foreningen føres videre af et forretningsudvalg på mindst 2 personer indtil generalforsamlingen, hvis klubbens medlemmer ønsker dette.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram