Referat af Generalforsamlingen 2021

Tilstede: Bestyrelsen og 9 stemmeberettigede medlemmer

 1. Valg af Dirigent

Verner blev enstemmigt valgt til dirigent.

Pga. Covid situationen har det ikke været muligt at afholde Generalforsamlingen inden udgangen af 1. kvartal, som det står i vedtægterne.

Indkaldelsen var afsendt og modtaget 10. maj, så Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning
  1. Dokument, bilag vedlagt
  2. Ingen bemærkninger til beretningen
 1. Beretning fra underudvalgene
  1. Træningsudvalg:
   Året har været præget af Corona, mindre løbegrupper blev etableret.
   Næsten alle løb er blevet aflyst eller blevet erstattet af virtuelle løb.

Vi er kommet fint igennem corona-perioden.

 1. Stævneudvalg:
  Der nåede at blive afviklet 2 RAC-mil, før Corona situationen gjorde det nødvendigt at aflyse.

Første løb i 2021 bliver onsdag d. 9. juni.

 1. Festudvalg:
  Der bliver arrangeret en sommertur til Bagsværd Sø d. 28. juni
  Skovly datoer:
  20. – 21. nov. 2021

19. – 20. nov. 2022
11. – 12. nov. 2023 

 1. Godkendelse af revideret regnskab
  1. Tonny gennemgik regnskabet for 2020
   Godkendt uden kommentarer
 1. Godkendelse af budgetforslag
  1. Tonny gennemgik budget

Spørgsmål til den store gebyrpost, kan vi få den reduceret.
Gebyrerne er fortrinsvis til BS for indkrævning af kontingent.
Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for reducering.

Man bør adskille gaver, præmier, klubarrangementer i 2 poster.

Medlemsopgørelse – ville være spændende med sammenligning gennem de seneste 5 år

 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af underudvalg og bestyrelse
  1. Træningsudvalg: Bent Bindner, Birgitte Pedersen og Erik Christensen, 
  2. Stævneudvalg: Stig Kongsborg, Preben Buck, Erik Paludan, Bent Andreasen og Verner Hänch
  3. Festudvalg: Birgitte, Stig Kongsborg og Ole Kristoffersen
  4. Statistikeren: Henrik Jacobsen fortsætter

Formand Tonny Hartvig, 2 år – genvalgt
Bestyrelsesmedlem Bent Bindner, 2 år – genvalgt

Suppleant Marianne Mygind har overtaget posten fra Jesper Sommer

2 suppleanter: Peter Rundle blev genvalgt – Charlotte Neubert blev nyvalgt

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
  2 revisorer: Verner Hänch og Ole Kristoffersen blev genvalgt for 1 år
  Revisorsuppleant: Erik Paludan blev genvalgt for 1 år
 1. Eventuelt
  Marianne orienterede om tiltaget til en ny idrætsavis som FIR udgiver i samarbejde med Rødovre Lokal Nyt.
  Første avis kommer i august – anden avis kommer i oktober op til kommunalvalget.
  RAC vil deltage med mindst en kvart side.

Peter: Det er unikt at vi har en god blanding løbere med fokus på det sociale. 

Mai-Britt: Vi skal slå på at vi er en bred løbeklub der favner det sociale og alle distancer.

Rene: Opfordre til et at udvide med gåhold

Ole: Samarbejde med foreningerne er vejen frem, i stedet for at konkurrere med andre foreninger.

Birgitte: Det kunne være en ide at oprette hold på andre tidspunkter end 17:30, disse hold kunne henvende sig til f.eks pensionister.

Tonny nævnte at bestyrelsen arbejder med et oplæg til nye tider i RAC. Hvordan består vi som forening fremover. Til efteråret vil bestyrelsen invitere til et seminar med workshops.

Marianne havde deltaget i et møde med kommunen, hvor der blev talt om nogle af de problemer der er med at få frivillige til at melde sig til at hjælpe i foreningerne.

Charlotte:  Opfordrede til at der var bedre indhold på løbermøderne.

Erik C: Hvad sker der med hjemmesiden?
Der var lidt debat for og imod hvad der skal på hjemmesiden kontra facebook.
Der vil i nær fremtid blive nedsat en gruppe til at administrere hjemmeside og facebook.

Verner: Foreningen bliver 70 år i 2023 og opfordrede bestyrelsen til at arbejde med evt. jubilæum

Herefter afsluttede Tonny generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, samt takke Verner for at være dirigent

Referent Bent Bindner